Financiële dienstverlening

LEEFLOON

Het leefloon is een minimuminkomen als je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt en het is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Het OCMW gaat na of je geen aanspraak kan maken op andere bestaansmiddelen. Ook wanneer je inkomen lager is dan het leefloonbedrag kan je een aanvulling krijgen.

 

Bedragen vanaf 1 januari 2021 Jaarbasis Maandbasis
Categorie 1 : samenwonende persoon € 7.877,41 € 656,45
Categorie 2: alleenstaande persoon € 11.816,14 € 984,68
Categorie 3: persoon die samenwoont met een gezin ten laste met minstens 1 ongehuwd minderjarig kind € 15.968,89 € 1.330,74

 

Om het leefloon te krijgen moet je aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je verblijft gewoonlijk in België, je hoofdverblijfplaats is in België.
 • Je bent Belg of je bent (familielid van een) burger van de Europese Unie met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden, erkend politiek vluchteling, staatloze of je hebt het statuut van subsidiaire bescherming of je bent als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bent meerderjarig (minstens 18 jaar of ouder). Als je minderjarig bent heb je ook recht op leefloon als je gehuwd bent, als je een kind ten laste hebt of als je zwanger bent.
 • Je hebt te weinig bestaansmiddelen.
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet gaat om medische redenen of om billijkheidsredenen. Als billijkheidsredenen geldt bijvoorbeeld: je studeert nog of je hebt andere problemen waarmee je samen met het OCMW naar een oplossing zoekt.
 • Je moet je rechten op andere sociale uitkeringen laten gelden. Het OCMW gaat na of je recht hebt op werkloosheidsuitkering, tegemoetkoming gehandicapten, …
 • Je moet een overeenkomst ondertekenen met het OCMW waarin een aantal afspraken opgenomen worden tussen jou en het OCMW. Dit kan gaan over werk zoeken, een opleiding volgen,…

 

FINANCIELE STEUN

Er zijn verschillende vormen van financiële steun. Er wordt nagegaan wat in jouw situatie de meest passende hulp is.

 • Financiële hulp zoals woonpremie en energiepremie.
 • Hulp in natura (voedselpakketten)
 • Voorschotten op sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen,) of loon.
 • Éénmalige financiële steun
 • Tussenkomst in medische, paramedische en farmaceutische kosten
 • Terugvorderbare steunverlening
 • Tussenkomst verblijf in een woonzorgcentrum

 

VERWARMINGSTOELAGE

Wie met huisbrandolie verwarmt (of mazout) aan de pomp of in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp of bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen) kan een tussenkomst krijgen van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Hoe vraagt u de toelage aan ?

Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW van uw gemeente uw aanvraag indienen.

(bron: www.verwarmingsfonds.be).

 

MINIMALE LEVERING AARDGAS

Wanneer u tijdens de winterperiode (van 1 november tot 31 maart) onvoldoende financiële middelen heeft om u aardgasbudgetmeter op te laden en hierdoor dreigt zonder ververwarming te vallen dan kan u een financiële steun krijgen om uw budgetmeter op te laden.

(bron: https://www.energiesparen.be/sociaal/minimalelevering ).

 

WAT GEBEURT ER NA MIJN AANVRAAG?

Je krijgt een bewijs van je aanvraag. De sociale dienst van het OCMW voert een sociaal onderzoek uit en gaat na welke inkomsten je hebt, hoe je gezinssituatie is. Dit gebeurt door een maatschappelijkassistenteaan wie je ook vragen kan stellen. De maatschappelijk assistente nodigt je uit om naar het Sociaal Huis te komen en brengt je ook een huisbezoek.

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist na 30 dagen of je recht hebt op een leefloon of andere vormen van financiële steun.