Financiële dienstverlening

LEEFLOON

Het leefloon is een minimuminkomen als je over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt en het is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Het OCMW gaat na of je geen aanspraak kan maken op andere bestaansmiddelen. Ook wanneer je inkomen lager is dan het leefloonbedrag kan je een aanvulling krijgen.

Bedragen vanaf 1 september 2018 Jaarbasis maandbasis
Categorie 1: samenwonende persoon € 7.284,12 € 607,01
Categorie 2: alleenstaande persoon € 10.926,19 € 910,52
Categorie 3: persoon die samenwoont met een gezin ten laste met minstens 1 ongehuwd minderjarig kind € 15.057,85

€ 1.254,82

 

Om het leefloon te krijgen moet je aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je verblijft gewoonlijk in België, je hoofdverblijfplaats is in België.
 • Je bent Belg of je bent (familielid van een) burger van de Europese Unie met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden, erkend politiek vluchteling, staatloze of je hebt het statuut van subsidiaire bescherming of je bent als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bent meerderjarig (minstens 18 jaar of ouder). Als je minderjarig bent heb je ook recht op leefloon als je gehuwd bent, als je een kind ten laste hebt of als je zwanger bent.
 • Je hebt te weinig bestaansmiddelen.
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet gaat om medische redenen of om billijkheidsredenen. Als billijkheidsredenen geldt bijvoorbeeld: je studeert nog of je hebt andere problemen waarmee je samen met het OCMW naar een oplossing zoekt.
 • Je moet je rechten op andere sociale uitkeringen laten gelden. Het OCMW gaat na of je recht hebt op werkloosheidsuitkering, tegemoetkoming gehandicapten, …
 • Je moet een overeenkomst ondertekenen met het OCMW waarin een aantal afspraken opgenomen worden tussen jou en het OCMW. Dit kan gaan over werk zoeken, een opleiding volgen,…

 

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

 • Je krijgt een bewijs van je aanvraag. Het OCMW voert een sociaal onderzoek uit en gaat na welke inkomsten je hebt, hoe je gezinssituatie is. Dit gebeurt door een maatschappelijk assistente aan wie je ook vragen kan stellen. De maatschappelijk werker nodigt je uit om naar het OCMW te komen en brengt je ook een huisbezoek.
 • Het OCMW beslist na 30 dagen of je recht hebt op een leefloon. Je wordt ook uitgenodigd om gehoord te worden door het OCMW bestuur.

 

Maatschappelijke dienstverlening

Maatschappelijke dienstverlening heeft tot doel iedereen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Dit betekent je kunnen voeden, kleden, huisvesten, verzorgen en toegang hebben tot gezondheidszorg.

Het OCMW bepaalt de meest gepaste vorm van hulp.

Maatschappelijke dienstverlening kan verschillende vormen aannemen.

 • Equivalent leefloon: dit is een financiële hulp die je wordt toegekend wanneer je niet aan alle toekenningsvoorwaarden voldoet van het leefloon.
 • Financiële hulp zoals huurtoelage, energietoelage (zie verder).
 • Hulp in natura (huisvesting, voedselpakketten).
 • Referentieadres.
 • Schuldhulpverlening, psychosociale hulp, enz.

 

Om recht te hebben op het equivalent leefloon moet je aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • Je leeftijd speelt geen rol. Als je minderjarig bent moet de steunaanvraag ingediend worden door je ouders.
 • Je moet eerst de personen aanspreken die moeten instaan voor je onderhoud.
 • Je moet je rechten laten gelden op andere uitkeringen waarvan je misschien kan genieten.
 • Je bent bereid om te werken tenzij dit niet gaat om medische redenen of om billijkheidsredenen.
 • Het OCMW kan bijkomende voorwaarden uit de leefloonwet koppelen aan detoekenning van de financiële hulp.
 • je moet je medewerking verlenen door aan het OCMW elke nuttige inlichting te bezorgen over je situatie. Je moet het OCMW op de hoogte brengen van elke nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op de hulp die je wordt verleend.
 • je moet behoeftig zijn. Dit wordt beoordeeld op basis van een sociaal onderzoek (zie verder).
 • Je moet gewoonlijk en regelmatig verblijven op het Belgisch grondgebied

 

Voorschotten op sociale uitkeringen :

Je hebt recht op een uitkering maar de uitbetaling is (nog) niet in orde, dan kan je bij het OCMW voorschotten op je uitkering aanvragen. Dat kan gaan over je pensioen, je werkloosheidsuitkering, je tegemoetkoming aan gehandicapten, kinderbijslag, een studietoelage, …

Als je een voorschot op een uitkering aanvraagt, dan onderzoekt een maatschappelijk werker je dossier bij de instelling die je uitkering moet betalen.

Je moet bij je aanvraag een document ondertekenen waardoor je je akkoord verklaart dat het OCMW je de uitbetaalde voorschotten rechtstreeks terugvordert van de uitbetalingsinstelling.

(bron: www.POD MI).