Premies en toelagen

VERWARMINGSTOELAGE

Wie met huisbrandolie verwarmt (of mazout) aan de pomp of in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp of bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen) kan een tussenkomst krijgen van het Sociaal Verwarmingsfonds.

 

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst?

 

Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 18.363,39 euro (verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste).

Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 18.363,39 euro (verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste).

Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet), of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) én de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan 3.200 euro.

 

Hoeveel bedraagt de toelage?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof.

Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst.


Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen.


Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 210 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

 

Hoe vraagt u de toelage aan ?

Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW van uw gemeente uw aanvraag indienen.

 

(bron: www.verwarmingsfonds.be).

ENERGIETOELAGE

Vanuit het gas- en elektriciteitsfonds kan het OCMW een maandelijkse tussenkomst verlenen voor de energiekosten van personen en gezinnen met een laag inkomen.

 

HUURTOELAGE

Huren op de privémarkt is voor huurders met een beperkt inkomen vaak moeilijk om de kosten voor het dagelijks levensonderhoud te kunnen betalen. Al ben je ingeschreven op de wachtlijsten voor een sociale woning, het kan soms lang duren vooraleer je een woning krijgt toegewezen.

Om personen en gezinnen in een dergelijke situatie te helpen, kunnen huurders met een beperkt inkomen een maandelijkse huurtoelage ontvangen.

PARTICIPATIE & SOCIALE ACTIVERING

Dit is een maatregel van de federale overheid die ervoor moet zorgen dat personen of gezinnen met weinig financiële middelen aan sport kunnen doen, naar het theater of naar de bioscoop gaan, deel nemen aan workshops, tentoonstellingen bezoeken, concerten bijwonen, enz…

Het OCMW De Haan kan je ook helpen bij de aankoop van een computer, internetabonnement of een printer.

Gezinnen met kinderen onder 18 jaar kunnen ook een tussenkomst aanvragen voor schoolkosten (uitstappen, schoolfacturen, maaltijden, …), voor paramedische ondersteuning (therapie, logopedie, diëtist, …) en voor de aankoop van noodzakelijke uitrusting (bril, babybedje, beugel, …).

 

THUISZORGPREMIE

Wanneer je je hulpbehoevende inwonende bejaarde vader, moeder, grootvader of grootmoeder of je bloed- en aanverwanten en volwassen mindervaliden tot in de tweede graad verzorgt, kan je een maandelijkse premie bekomen van € 50,00.

(let wel: echtgenoten uitgezonderd)

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de zorgbehoevende bejaarde dient minstens de leeftijd van 65 jaar bereikt te hebben en de mindervalide persoon minstens de leeftijd van 18 jaar;
  • de periode van opname moet minstens 3 maanden belopen;
  • de bejaarde, zieke of mindervalide persoon moet werkelijk zorgbehoevend zijn.

Onder zorgbehoevend wordt verstaan: niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en de elementaire huishoudelijke taken te verrichten, waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is; de evaluatie van deze verminderde zelfredzaamheid gebeurt door middel van de tabel “zelfredzaamheid” die door je huisarts wordt ingevuld.

  • de zorgverstrekker(s) moet(en) zich daadwerkelijk met de verzorging inlaten;
  • de zorgbehoevende en de zorgverstrekker(s) moeten op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn;
  • de zorgbehoevende mag over geen netto-belastbaar inkomen beschikken dat anderhalve maal het bedrag van het leefloon te boven gaat, hetzij het gezinsbedrag indien het een bejaard gezin betreft, hetzij het bedrag van een alleenstaande indien het één persoon betreft (zie voor bedragen leefloon onder rubriek Financieel en Sociaal).